EVENT | #UP@114 “Tinig ng Kasaysayan, Hamon ng Kinabukasan”

 

About UP
History of the University of the Philippines

History of UP Manila
 

#UP@114 “Tinig ng Kasaysayan, Hamon ng Kinabukasan”
20 Hunyo 2022 | 8:30 NU

 

Register by scanning the QR Code on the program cover (see attached), or by clicking on this link.
We advise interested participants to register early to avoid log-in issues. 
 

8:30– 9:00NU | ZOOM-BA DPE, CAS

9:00 – 9:20NU
Doksolohiya
Lupang Hinirang
Pilipinas Kong Mahal
UP Naming Mahal

9:20- 9:30NU | Pambungad na Pananalita
Dr. Carmencita D. Padilla, MAHPS
Tsanselor, UP Manila

9:30NU | Pagpapakilala sa Panauhing Tagapagsalita
Dr. Melfred L. Hernandez
Direktor, Opisina ng Ugnayang Pang-Alumni

9:35 – 10:05NU |  Talumpati ng Panauhing Tagapagsalita
Marita VT. Reyes, MD
Ika-6 na Tsanselor ng UPM (2002-2005)

10:05- 10:20NU | PARIPA!!!

10:20- 10:40NU | Espesyal na Pagtatanghal
UPM Chorale
Sorpresang Panauhin

10:40 – 11:40NU | PALARO AT PARIPA!!
Dr. Anthony Geronimo H. Cordero
Direktor, Programa sa Pagpapaunlad ng Kalusugan ng Pamayanan

11:40 – 11:50NU | Pangwakas na Pananalita
Dr. Danilo L. Magtanong
Tagapangulo, UPM Foundation Committee 2022

11:50 – 12:00NT | Push on UP

 

Tagapagpadaloy ng Palatuntunan
Asst Prof. Carolina S. Pulumbarit
Katuwang na Tagapangulo, UPM Foundation Committee 2022