PASKO NG PAG-IBIG (Mensahe ni Tsanselor Carmencita D. Padilla)

 

PASKO NG PAG-IBIG

Sa pagtatapos ng taong ito, nais kong ipahatid ang lubos na pasasalamat
sa mga bumubuo ng ating pamilyang UP Manila. Napakaraming pagsubok
na ang ating napagdaanan at napagtagumpayan dahil sa pagkalinga at
pakikipagkaisa ng lahat ngayong “new normal”.

Isinilang ang Sanggol dahil sa pag-ibig ng Maykapal. Layunin Niya ang
ating kaligtasan kahit ang kapalit ay ang Kanyang buhay. Manalig tayo na
ang Pag-ibig ring ito ang magbibigay sa atin ng higit pang karunungan,
lakas, at sigla upang harapin ang anumang unos na darating. Dasal ko ang
kalusugan at kapayapaan ng bawat isa ngayong Kapaskuhan at sa
darating na 2022.

Maligaya at Puno ng Pag-ibig na Pasko at Mabiyayang Bagong Taon
sa ating lahat!

 

Carmencita D. Padilla, MD, MAHPS
Tsanselor

 

Ang magandang mensahe na ito na inilapat sa isang
makulay at maganda ring disenyo ay nasa kakabit na PDF sa ibaba.

 

Published in the UP Manila Healthscape (Sepcial COVID-19 Issue No. 34, December 2021)